Yttrande över skrivelsen ”Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen” diarienummer M2022/01389 - Svenska Järn
Work,From,Home,,Businessman,Hands,Working,In,Stacks,Of,Paper

Yttrande över skrivelsen ”Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen” diarienummer M2022/01389

Svenska Järn- och metallskrothandlareföreningen lämnar härmed sitt svar på remiss ”Om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen”, (diarienummer M2022/01389)

Om oss
Svenska Järn och Metallskrothandlarföreningen är en sammanslutning av svenska företag inom skrotbranschen. Svenska Järn är en 92-årig förening med närmare 60 medlemsföretag, de allra flesta i Sverige. Föreningen har till uppgift att tillvarataga medlemmarnas ekonomiska och affärstekniska intressen samt att verka för en sund utveckling av handeln med och bearbetning av järn- och metallskrot samt annat återvinningsbart material.

Sammanfattning:

Svenska Järn ställer sig positiva till remissen ”om prövning och omprövning – en del av den gröna omställningen” till sin helhet. Att den samlade prövningstiden behöver minskas och att handläggningstiden behöver förkortas kommer att underlätta den administrationsbörda som förläggs hos våra medlemmar. Även omprövning är tacksamt då det blir en jämnare spelplan för konkurrensvillkoren.

Kommentarer på förslaget

Svenska Järn- och metallskrothandlareföreningen ställer sig positiv inför de förslag som återfinns i skrivelsen. Vi vill dock belysa vad som kan anses som vissa farhågor kring obligatorisk omprövning av tillstånd och utvärdering av villkor.

Det är förståeligt att vissa justeringar kan behöva göras när de öppnar upp för lättnader kopplat till ändringstillstånd, vidare anser vi att 40 år är en rimlig tid innan en obligatorisk omprövning. Dock är det, utifrån skrivelsen, sannolikt att kortare tid för omprövning kommer att meddelas för berörda verksamheter. Det finns en överhängande risk att avsevärt kortare tid mellan omprövningarna blir praxis, vilket i sin tur får en negativ påverkan

Det som initialt ser ut som något som främjar konkurrensen i branschen, i och med att skillnaden för miljövillkor mellan en äldre och ny verksamhet minskar i förslagen, kan även det ha en negativ påverkan. Om bedömningen av likartade verksamheter skiljer sig åt gällande hur ofta en omprövning behöver göras, så kan problem som redan finns idag med olika krav/bedömningar kopplat till vart i landet en verksamhet bedrivs, komma att förstärkas. Därför vill vi understryka vikten av tydligare och mer samordnade myndigheter som också föreslås i förslaget, då detta borde minska olikheter i krav för samma verksamheter i olika delar av landet.

Den 10-åriga utvärderingen som ska initieras av tillsynsmyndigheten riskerar också att medföra en större arbetsbörda för verksamhetsutövaren, än vad som är tanken bakom förslaget. Svenska Järn- och metallskrothandlareföreningen hade önskat att tillsynsmyndigheterna ständigt hade en god kännedom om verksamheten, deras villkor, hur dessa uppfylls samt dess relevans. Så är dock inte fallet idag och när tillsynsmyndigheten då ska ”läsa i kapp och sätta sig in i verksamheten” så blir företagaren naturligtvis väldigt involverad. Den 10 åriga utvärderingen anser vi bör hanteras löpande inom ramen för tillsynen, redan idag har tillsynsmyndigheten möjlighet att begära omprövning om tillräckliga skäl finns. En omprövning medför trots allt en betydande arbetsinsats och ”risk” för stora investeringar för att möta nya villkor.

Innebörden av ingripande villkor är bra men vi skulle vilja se att förslaget förtydligades. I denna remiss är det väldigt luddigt formulerat vilket skulle kunna vara till en nackdel om den används felaktigt av enskild tillsynsperson, om det nu är tillsynsmyndigheten och därmed enskilda tillsynspersoner som ska bedöma vad som avsevärt försvåras. Om det inte förtydligas kan det komma att bli komplicerat av dess möjlighet till fri bedömning. Det finns också stor godtycklighet i att omprövning och även återkallelse av tillstånd kan göras på enskilda tjänstepersoners uppmaning. Det kommer göra det svårt för företag att fatta långsiktiga beslut och även ta långsiktiga investeringar, vilket dessutom kan missgynna miljön då man inte vågar ta beslut om förbättrade åtgärder. Vi skulle också vilja understryka att det skulle underlätta för alla om myndigheterna hade experter som kan och förstår olika verksamheter och inte enbart jurister och tillsynspersoner. Experter skulle kunna vägleda och hjälpa tillsynsmyndigheterna så att det också blir mer likriktning vad gäller verksamheter oavsett var i landet de har sin anläggning.

Vidare skulle vi vilja lyfta en oro till att verksamhetsutövaren ska ha koll på de domar som kommit in till MPD och MÖD som kan påverka tillståndet. Detta är något som vi anser bör ske från tillsynsmyndighetens sida och i samråd med verksamhetsutövaren diskutera på ett tillsynsmöte.

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk