Hur påverkar och överklagar man kommunala frågor och beslut? - Svenska Järn

Hur påverkar och överklagar man kommunala frågor och beslut?

Sinfs bolagsjurist Jennie Nilsson svarar:

Det händer inte allt för sällan att kommuner gör felaktiga tolkningar av lagstiftningen och det finns ofta möjlighet att få rätt i överklagandet om man överklagar på rätt sätt i rätt tid. Det är dock viktigt att överklagandet blir komplett från början och tydligt rättsligt motiverat då ett ytterligare överklagande, till högre instans, alltid är mer problematiskt. Som kommunmedlem kan du påverka kommunala frågor och beslut även på andra sätt, och kommunmedlem är den som är folkbokförd, äger fast egendom eller betalar kommunskatt i kommunen.

Påverka kommunens förslag och politik

Ofta finns det en politiker eller tjänsteman inom kommunen som redan driver just den frågan som du har synpunkter på och det kan vara en bra början att kontakta den personen, eller vända sig till den kommunala nämnd som hanterar just det ansvarsområdet som din fråga faller inom.

Informationsutbytet mellan den beslutande nämnden och den kommunala medlemmen är mycket viktig. En stor del av nämndernas uppgifter är därför att ge information och upplysa medborgarna. Vissa nämnder har även öppna sammanträden där medborgarna kan lyssna på politikernas resonemang, och även kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten. En nämnds ledamot har sedan alltid möjlighet att väcka en fråga i sin nämnd.

Är det många medlemmar inom en kommun som vill ha en förändring så kan utgången påverkas mer av att gå samman och driva frågorna tillsammans. Finn därför först den person eller nämnd i kommunen som frågan berör och är ni många gemensamma röster så kan frågan behöva behandlas i större omfattning, genom röstning, i formen av ett medborgarförslag. Mer information finns på varje kommunsida om hur man lämnar in förslag till kommunfullmäktig för medborgarbeslut.

Överklaga kommunala beslut och regler som berör flera i en kommun
Beslut som nyligen fattats av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, någon av kommunens nämnder eller enskilt förtroendevalda kan en kommunmedlem klaga på och besvära sig över genom ett s k kommunalbesvär. Varje medlem har rätt att få ett kommunalt beslut lagligt prövat av förvaltningsrätten. Det kan vara att en nämnd fattat beslut om att företag i kommunen inte får bedriva en viss typ av verksamhet, på ett visst område eller under en viss tid eller att kommunen gör en tolkning av myndighetsföreskrifter på ett, för flera företag, missgynnande sätt. En sådan klagan sker skriftligen och skickas till Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag beslutet offentliggjorts på kommunens officiella anslagstavla. I överklagandet ska det motiveras på vilket vis man anser att beslutet inte är förenligt med lagstiftningen.

Överklaga ett enskilt beslut från kommunen
Har kommunen i stället meddelat ett beslut till en enskild företagaren där beslutet inte verkar överensstämma med lagstiftningen, så kan beslutet också överklagas men då som en enskilds överklagande. Det är då enbart den som beslutet berör som kan överklaga. Det kan tex vara att en tillsynsperson besökt företaget och fattat beslut om att företaget inte får bedriva verksamhet på ett visst sätt, vid en viss tid eller på en viss plats. Den verksamhet eller det företag, som berörs av beslutet, kan då överklaga genom ett s k förvaltningsbesvär, först till den i kommunen som tagit beslutet och sedan lämnas ärendet vidare till förvaltningsrätten.

Skulle du behöva överklaga ett kommunalt beslut så kan du alltid kontakta Sinfs jurister som hjälper till med överklagandeprocessen.

 

 

Senaste nytt

  • Prenumerera på nyhetsbrev

Obligatorisk